Kategorie
Úvodní stránka » O firmě » Obchodní podmínky
O P A Z s.r.o (https://www.opaz.cz/)

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) - Platnost od 4. května 2016

1. Úvodní ustanovení
VOP se vztahují na veškeré zboží dodávané společností OPAZ s.r.o. (prodávající) všem fyzickým i právnickým osobám (kupující). Všechny odchylky od těchto podmínek musí být ujednány v písemné formě na základě dohody obou smluvních stran. Ujednání uvedená ve smlouvě mají přednost před VOP. Pokud není dále uvedeno jinak, řídí se vztahy mezi účastníky dle Občanského zákoníku v platném znění. Pro případ, že kupní smlouva není uzavřena v písemné formě, považují se za kupní smlouvu vzájemně odsouhlasené VOP ve spojení s potvrzenou objednávkou. Za uzavřenou kupní smlouvu se považuje i telefonická objednávka kupujícího, jestliže byl kupující předem s VOP řádně seznámen.

2. Způsob plnění
Pokud přepravu zboží zajišťuje prodávající, je dodávka splněna doručením do místa určení a odevzdáním zboží kupujícímu. Převzetí zboží kupující potvrdí na dodacím listu. V případě, že kupující nezajistí převzetí zboží v dohodnutém místě a čase, bude zboží uskladněno u prodávajícího a ten je oprávněn fakturovat dodávku a požadovat úhradu zvýšených nákladů spojených s přepravou, skladováním a manipulací. Prodávající odešle kupujícímu zprávu o místě uložení zboží.

Jestliže si kupující zajišťuje dopravu zboží na své náklady, je dodávka prodávajícím splněna předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

V případě, že je kupující v prodlení s platbou za předchozí dodávky je prodávající oprávněn odmítnout plnění dalších dodávek. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat převzaté objednávky (po předchozím upozornění) z důvodu vyšší moci (živelné katastrofy, stávky apod.) Dodávka je uskutečněna včas, když dojde k plnění v průběhu dodací lhůty. Dodací lhůtou se rozumí lhůta, která je dohodnuta mezi prodávajícím a kupujícím. Za nedodržení dodací lhůty způsobené třetí stranou nenese prodávající odpovědnost.

3. Nebezpečí škody na zboží
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci, převzetím zboží kupujícím popř. jeho zástupcem nebo v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží oznámením o místě uložení zboží.

4. Cena zboží
Cena je stanovena dohodou. Dohodnuté ceny neobsahují daň z přidané hodnoty.

5. Platební podmínky
Lhůta splatnosti faktury činí 14 dní od data vystavení, není-li smluvně dohodnuta splatnost jiná. Faktura je považována za uhrazenou připsáním fakturované částky na účet prodávajícího včetně daně z přidané hodnoty. V případě, že není dohodnuto jinak, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu úrok z prodlení dle Občanského zákoníku. Kupující se stává vlastníkem zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Pokud je kupní cena na základě faktury uhrazena v hotovosti, stává se dokladem o zaplacení předmětná faktura s uvedením formy úhrady "HOTOVĚ", opatřena razítkem společnosti OPAZ s.r.o. a podpisem pracovníka, který fakturu vystavil, dále podpisem pracovníka, který hotovost přijal a textem "ZAPLACENO".

6. Kvalita
Zboží je dodáváno v kvalitě odpovídající příslušným platným normám jednotlivých výrobců.

7. Reklamace
Reklamovatelná je dodávka, jejíž kvalita nebo množství se odchyluje od sjednaných podmínek.

Reklamace se uplatňuje pouze písemnou formou s uvedením data dodání zboží, číslem příslušné faktury, druhem zboží reklamovaného množství, popisu vady a přiložením vzorku před popřípadě po zpracování a dále s uvedením požadavku kupujícího.

Zjevné vady je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, nejpozději však do 3 dnů, tyto vady musí být zapsány v dodacím listu a potvrzeny přepravcem.

Skryté vady je kupující povinen reklamovat ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 6 měsíců po dodání zboží a to pouze za předpokladu, že zboží je po tuto dobu skladováno za podmínek stanovených v příslušných normách pro jednotlivé druhy papírů.

V případě uplynutí výše uvedených lhůt zaniká odpovědnost prodávajícího za škody.

Neshodnou-li se smluvní strany na vadách dodávky, stanoví kvalitu nestranná instituce a její závěr je pro obě strany závazný.

Náklady na stanovení kvality u nestranné instituce nese ta strana, v jejíž neprospěch vyjdou výsledky analýzy.

8. Dodací podmínky
Doprava je obsažena v ceně při jednorázovém odběru zboží nad 6.000,-Kč bez DPH (vyjma tonerů), pokud není dohodnuto jinak.

U dodávek zboží do 6.000,- Kč bez DPH je paušálně účtováno 150,- Kč bez DPH.

Doručení Standard je obsaženo v ceně zboží, které bude dodáno k prvním dveřím zákazníka bez další roznášky. 

Doručení Komfort je s příplatkem 400,- Kč bez DPH. Zboží bude distribuováno v rámci budovy, případně areálu na základě dohody se zákazníkem.

Při prvních odběrech požadujeme u nových zákazníků platbu předem nebo v hotovosti.


V Pardubicích, dne 4. května 2016


Za prodávajícího .......................


Za kupujícího .......................

Kontaktujte nás

Pardubice

Sídlo společnosti, prodejna a sklad
Lonkova 535
530 09 Pardubice

Po – Pá 7:00 – 17:00

tel.: (+420) 466 513 249, 466 415 743
(+420) 464 629 301, 464 629 302
(+420) 466 412 354

e-mail: opaz@opaz.cz

DOPRAVA nad 6000,- Kč ZDARMA. Velkoobchodní ceny.

 

O P A Z s.r.o.

IČ: 46505466
DIČ: CZ46505466
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Datová schránka: tn96tgc