O P A Z s.r.o (https://www.opaz.cz/)
Úvodní stránka » O firmě » Kupní smlouva

Kupní smlouva

Kupní smlouva

uzavřená dle Občanského zákoníku v platném znění mezi:

Prodávajícím:
OPAZ s.r.o.
Lonkova 535
530 09 Pardubice
Zastoupená: Františkem Pindorou, jednatelem společnosti
IČ: 465 05 466
DIČ: CZ 465 05 466
Číslo účtu: 1201204389 / 0800, ČS a.s. Pardubice
Zapsána v OR při KS v H.K. oddíl C, vložka 2003

dále jen prodávající

a

Kupujícím:
..........
..........
..........
Zastoupená: ..........
IČ: ..........
DIČ: ..........
Číslo účtu: ..........
Zapsána v OR ............

dále jen kupující


I. Předmět smlouvy
1.1 Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodávat kupujícímu papírenské zboží a ostatní kancelářské potřeby v sortimentu a jakosti specifikované v objednávce.

1.2 Kupující se zavazuje objednané zboží odebrat dle dodacího listu vystaveného prodávajícím a zaplatit kupní cenu stanovenou podle odstavce II. této smlouvy na účet prodávajícího.

1.3 Pro své zákazníky, kteří mají uzavřenou platnou kupní smlouvu jsme připravili tzv. BONUSOVÝ PROGRAM. To znamená, že po zakoupení výrobků od nás, bude na osobní bodové konto zákazníka, který se chce bonusového programu účastnit, přičtena příslušná bodová hodnota. Za své body si potom může zákazník vybrat dárek v příslušné bodové hodnotě.

II. Kupní cena a forma její úhrady
2.1 Ceny zboží budou účtovány dle ceníku uvedeného v dodatku nebo dle aktuálního ceníku prodávajícího. Kupní cena za dodané zboží je včetně dopravy a složení zboží na místo určení kupujícím. Kupujícímu bude s dodávkou zboží předán dodací list s fakturou obsahující veškeré náležitosti. Kupující je povinen dodané zboží řádně převzít a na dodacím listě potvrdit.

2.2 Kupující je povinen zaplatit kupní cenu včetně daně z přidané hodnoty za dodané zboží do 14 dní od data vystavení faktury, není-li smluvně dohodnuta splatnost jiná. Při neuhrazení faktury v termínu má prodávající právo účtovat kupujícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

III. Dohoda o dodávkách zboží
3.1 Zboží, které je předmětem této smlouvy, bude dodané prodávajícím zpravidla do 3 dnů. Případné změny objednávek se mohou uskutečnit jen po dohodě obou smluvních stran.

3.2 Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím a zaplacením kupní ceny. Odpovědnost za rizika (poškození, ztráta) na zboží přechází na kupujícího momentem převzetí zboží.

3.3 Dopravu zboží do skladu kupujícího zajistí prodávající. Způsob dopravy je volený s přihlédnutím k množství přepravovaného zboží.

3.4 Při dopravě zboží pomocí třetí osoby, přepravce, zabezpečí kupující v případě jakékoliv vady vyhotovení komerčního zápisu v takovém znění, aby byl dostatečným podkladem pro uplatnění reklamace vůči přepravci. Zápis o vadě zboží bude vyhotoven ihned po přejímce zboží a podepsán kupujícím a přepravcem ve třech vyhotoveních. Jedno vyhotovení bude neprodleně doručeno prodávajícímu.

IV. Reklamace
4.1 Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude po dobu 6 měsíců způsobilé pro použití k obvyklému účelu.

4.2 Kupující je povinen dodané zboží zkontrolovat při převzetí. Vady množství je třeba uplatnit neprodleně. Vady jakosti a skryté vady se uplatňují písemnou formou ihned po zjištění této skutečnosti, nejdéle však do 6 měsíců od dodání zboží prodávajícím.

4.3 Z reklamace jsou vyloučeny vady na zboží, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího pokud ke škodě došlo vlivem kupujícího, třetí osoby nebo náhodnou událostí.

V. Závěrečná ustanovení
5.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, uzavírá se na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

5.2 Obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět i jednostranně v případě porušení smluvních povinností vyplývajících z této smlouvy, popř. Občanského zákoníku, a to s okamžitou platností. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou.

5.3 Smluvní strany se dohodly, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit vzájemnou dohodou.

5.4 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

5.5 Při ukončení platnosti smlouvy je povinností smluvních stran provést ihned vzájemné vypořádání smluvních závazků.

5.6 Veškeré změny k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran a to výhradně písemnou formou dodatku.

5.7 Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně na základě projevené vůle obou smluvních stran. Tato smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak uvedených podmínek a s tímto také souhlasí.


V Pardubicích, dne ...........................


Za prodávajícího    .......................


Za kupujícího        .......................